Allmänna Försäljningsvillkor för Burbage Maskin AB


Giltighet
Dessa allmänna villkor är tillämpliga vid all försäljning av varor från Burbage Maskin AB till företagskunder och konsumenter.


Priser och produkter


Priser anges exklusive moms. Alla priser baseras på de för Burbage Maskin AB gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna på dagen för Burbage Maskin AB´s offert respektive orderbekräftelse. För det fall dessa kostnader därefter skulle komma att öka på grund av prisändring från Burbage Maskin AB´s leverantör, ändrade tull-, frakt eller försäkringskostnader, ändrade valutakurser eller andra orsaker som ligger utanför Burbage Maskin AB´s kontroll, förbehåller sig Burbage Maskin AB rätten att i motsvarande utsträckning höja avtalat pris. Burbage Maskin AB är skyldig att omgående underrätta kunden om prisförändringar.

Burbage Maskin AB förbehåller sig rätten till delningspåslag vid köp av bruten förpackning. Orderbekräftelse från Burbage Maskin AB anses som godkända efter skriftlig bekräftelse från beställare, om inga anmärkningar görs innan den skriftliga bekräftelsen anses ordern vara godkänd av beställaren i sin helhet. Alla ändringar som sker av kund efter en godkänd order förbehåller sig Burbage Maskin AB att debitera extra för.

Frakt- och eventuella emballagekostnader ingår inte i priset om inte annat har angetts.

Avbeställning av ännu inte levererad order får endast ske efter skriftligt godkännande från Burbage Maskin AB. För det fall Burbage Maskin AB godkänner avbeställningen äger Burbage Maskin AB rätt att debitera kunden för omkostnader och kompensation för Burbage Maskin AB´s förlust med anledning av avbeställningen. Alla varor tillhör Burbage Maskin AB fram tills att full betalning skett.

Beg. maskiner säljes i befintligt skick och utan garanti om inte annat skriftligen överenskommits.

Nya maskiner säljes med 12 mån. fabriksgaranti fr.o.m. leveransdagen, alt. enligt fabrikants garantibestämmelse. Utökad garanti tom 24 mån, kan ev. erbjudas mot tillägg.


Betalningsvillkor


För privatpersoner gäller förskottsbetalning på ordervärdet om inte annat anges eller överenskommits skriftligen vid orderläggning.

För företag gäller vid beställning av varor en förskottsbetalning om inte annat anges eller överenskommits skriftligen. Efter sedvanlig kreditupplysning kan kreditvärdiga företag erhålla betalningsvillor om 10 till 30 dagar netto, överstiger ordervärdet företagets kreditgräns utgår förskottsbetalning på order. Vid beställning av ej lagerhållna varor gäller de betalningsvillkor som anges i offert eller orderkännande.

Eventuellt dröjsmål debiteras med 9,5 % dröjsmålsränta efter förfallodatum.

På de order där förskottsbetalning gäller måste betalningen ske innan förfallodag, om betalning ej erhållits förbehåller sig Burbage Maskin AB rätten att  revidera order efter nya förutsättningar.


Leveranstid och leveranser


Har ingen leveransklausul avtalats, skall leveransen ske fritt Burbage Maskin AB, Askersund lager. För det fall Burbage Maskin AB i avtalet uttryckligen har åtagit sig att ombesörja transport av godset, debiteras kunden de kostnader som följer därav.

Burbage Maskin AB ansvarar inte för försenad leverans eller merkostnader det ger till kund, om omständigheterna som leder till att leveransen försenas ligger utanför Burbage Maskin AB´s kontroll.

Burbage Maskin AB ska underrätta kunden om befarad förändring av leveranstid. På hela eller delar av leveransen.

Till den del avtalad leverans avser unika produkter (dvs. produkter som inte ingår i Burbage Maskin AB´s ordinarie sortiment - såsom beställda från leverantör för kunds räkning) saknar kunden hävningsrätt för det fall leveransen skulle vara försenad och förseningen beror på orsaker som ligger utanför Burbage Maskin AB´s kontroll.


Leveransvillkor


Kunden skall vid mottagandet göra en mottagandekontroll. Kundens mottagningskontroll skall bl.a. omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll utifrån synliga skador på godset och dess förpackning. Eventuella avvikelser i mängd samt konstaterade skador skall anmälas till Burbage Maskin AB snarast före lastning. Om varor lastats räknas de som godkända och reklamation efter lastning godkänns ej. Om Burbage Maskin AB ombesörjer transport skall eventuella avvikelser rapporteras till transportören och noteras på följesedeln när godset kvitteras, senare reklamation godkänns ej. Finns ej någon ansvarig på plats för att skriva på följesedel anses leverans och produkt godkänd.

Privatpersoner skall vid mottagandet även i övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och överensstämmelse med konsumentköplagens och köplagen.

För entreprenörer gäller följande: följesedel ska åtfölja varan. När varan avlämnats till köparen eller av denne utsett ombud skall denne göra en avstämning mot följesedeln. Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnade skall ske skall köparen före hantering, dock senast inom 8 dagar efter avlämnandet av varan kontrollera varan beträffande utifrån synliga fel om parterna är överens om annat mottagningskontroll än ovan, skall parterna i god tid innan leverans ha en skriftlig överenskommelse om hur den skall utföras.

Burbage Maskin AB rekommenderar att allt gods över 50 kilo emballeras eller ställas på pall för att i största möjliga mån säkerställa ett skadefritt gods vid hantering. Väljer kund att inte köpa emballagetjänsten så ombesörjer kunden själv all lastning som sker efter att kunden signerat och övertagit ansvaret för produkterna. All transport vilket Burbage Maskin AB skall ombesörja emballeras och ev. emballagekostnad tillkommer. Burbage Maskin AB skall meddela kunden om det finns anledning att anta att leverans kommer att bli försenad. Avser leveransen beställningsvaror föreligger ingen skyldighet för Burbage Maskin AB att meddela kunden om förseningar. För det fall försening uppstår pga. force majeure eller pga. handling eller underlåtenhet hänförlig till kunden, kan leveranstiden komma att förlängas med skälig tid. Beror förseningen på kunden skall denne bära samtliga eventuella merkostnader det ev. medför, exempelvis avseende lagring av varor eller extra utkörningsförsök.


Returer


Retur av varor sker endast efter skriftlig överenskommelse och bekostas av köparen. Returer accepteras inte senare än 30 dagar efter leverans.


Reklamationer


Fel eller brist vad gäller Burbage Maskin AB´s åtaganden samt eventuella produktfel skall reklameras omgående skriftligen, via mail eller post senast inom 8 dagar efter mottagandet. Muntlig reklamation mottages/godkänns ej.

Reklamation skall innehålla tydlig uppgift om felet och/eller bristens art samt fotodokumentation vid synliga skador.

Underlåter kunden att göra sådan anmärkning inom föreskriven tid och föreskrivet sätt, trots att kunden upptäckt eller borde upptäckt avvikelsen, förlorar kunden rätten att göra felpåföljder gällande.

Reklamationer av vara efter montering eller bearbetning godkännes ej.


Ansvarsbegränsning


Burbage Maskin AB ansvarar inte för skada som orsakats av varan på person, fast eller lös egendom, eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar när varan är i kundens besittning.